Till startsida Samtalsbehandling Beteendeförändring Missbruk eller beroende Aktuellt Tjänster Kontakt Filmsida
Alkohol Matmissbruk Medberoende Sockerberoende

alkoholALKOHOLBEROENDE

En person som dricker för ofta och/eller för mycket kan vara på väg att utveckla ett beroende. Innan personen hamnar i ett beroende är chanserna att kunna ändra sitt förhållningssätt till alkohol goda.

Eco Care har kunskap, erfarenhet och kognitiva verktyg som kan stödja personer att förändra sina alkoholvanor och ta ansvar för sitt eget liv.

Beroende är ett komplext tillstånd som inte bara är fysiskt och kemiskt utan också psykologiskt.

Kontakta Eco Care för en förutsättningslös första träff !

Sent återbud inom 24 timmar debiteras

Olika faser av alkoholberoende
I en tidig fas av beroendeutvecklingen påverkar alkoholen signalsubstanser som ger en positiv sinnesstämning medan det i senare faser av beroendet inte går att få den effekten. Istället påverkar då alkoholen signalsubstanser i belöningssystemet som dämpar oro. Under en kort stund ger alkoholen en känsla av normal sinnesstämning men nedgången i humöret blir djupare och djupare i takt med att alkoholberoendet förvärras.

SOCIALT BRUK, SKADLIGT BRUK ( MISSBRUK) ELLER BEROENDE

Olika kategorier av alkoholbruk
Det finns olika typer av alkoholberoende och dessa är viktiga att identifiera för att ge rätt behandling.

Alkohol i höga doser skadar både kropp och själ
Några vanliga tidiga alkoholrelaterade hälsoproblem vid skadligt bruk av alkohol är

sömnstörningar, förhöjt blodtryck, halsbränna, hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, hjärtinsufficens

nedstämdhet, övervikt och impotens.

Skadligt bruk av alkohol kan vara en mer tillfällig överkonsumtion av alkohol än vid beroende.

Det är när någon ” självmedicinerar” för att dämpa ångest, oro, värk eller för att kunna slappna av.

Upplevelser av upprepade misslyckanden i familj, arbete eller socialt kan ligga bakom det skadliga bruket.

Då är förhållningssättet till alkohol riskfyllt och ibland destruktivt och leder ofta till problem.

Vanliga problem vid skadligt bruk.

  • Dina anhöriga klagar på ditt drickande,
  • Dina arbetsprestationer försämras,
  • Dina sociala relationer försämras,
  • Du har utsatt dig själv eller andra för fara när du har druckit,
  • Du har noterats för lagöverträdelser.

Skadligt bruk kan även innebära att en person konsumerar så stora mängder av

alkohol att det finns risk för kroppsliga och psykiatriska problem och att ett alkoholberoende utvecklas..

En skadligt hög alkoholkonsumtion där det finns risk för organskador är:


För män: 210 g alkohol/ vecka = 3 flaskor lättvin
För kvinnor: 140 g alkohol/vecka = 2 flaskor lättvin

En person som dricker för ofta och/eller för mycket kan vara på väg att utveckla ett beroende

Innan personen hamnar i ett beroende är chanserna att kunna ändra sitt förhållningssätt till alkohol goda.

Ett skadligt bruk som utvecklas till ett alkoholberoende kan ta upp till 10 år innan det ger så stora konsekvenser

att det påverkar personens möjlighet att fungera socialt och i sitt arbete..

Eco Care har kunskap, erfarenhet och kognitiva verktyg som kan stödja personer att förändra sina alkoholvanor och ta ansvar för sitt eget liv.

    ALKOHOL ELLER ANDRA DROGRELATERADE PROBLEM

    Utredning och bedömning av alkohol eller andra drogproblem

                           som efterfrågas av arbetsgivare

Utredning:

Missbrukets svårighetsgrad och en helhetsbild av

den anställdes  livssituation kartläggs och bedöms.

En individuellt anpassad behandlingsplan föreslås.

Utredningsfasen innefattar:

·        Inledande träff med klient och arbetsgivare

·        Utredande samtal med manual styrda instrument

·        Nätverkskartläggning

·        Social, psykologisk, fysisk, medicinsk och existentiell variabel utreds

·        Motiverande samtal till förändring

·        Utredningen sammanställs i ett skriftligt dokument och presenteras vid genomgång av utredningens resultat tillsammans med klient och arbetsgivare eller annan beställare inom fyra veckor från det att uppdraget påbörjats. En behandlingsplan föreslås och därefter sker en överenskommelse  mellan alla  parter  om ev. villkor, behandlingsmål, behov av medicinskt stöd och uppföljning  som föreligger.

·        Den individuellt anpassade behandlingsplanen fastställs och grundbehandlingen kan påbörjas.

Pris: 7500 kr + moms ( kostnad för bedömning, behandling av läkare ingår  ej)

Anniqa Bjersing

Drogterapeut/ leg. Sjuksköterska

Eco Care

 

  ALKOHOL ELLER ANDRA DROGRELATERADE PROBLEM

                  Behandling av alkohol eller andra drogproblem

Grundbehandling och återfallspreventivbehandling

Utifrån den individuella behandlingsplanens mål pågår grundbehandlingen under en 3 månaders period med 12 terapeutiska samtal.  Därefter går behandlingen in i  återfalls preventivfas under följande 9 månader med terapeutiska samtal 1-2 gånger/ månad efter behov. Den totala behandlingstiden pågår under 12 månader. Utvärdering och uppföljning med den som beställt behandlingen sker kontinuerligt enligt behandlingsplanen. Vid avsteg i behandlingsplanen eller uteblivna besök informeras uppdragsbeställaren.

Syfte och mål med grundbehandlingen

Ge kunskaper, insikt och medvetenhet om vad beroendet/missbruket påverkar socialt, emotionellt, fysiskt, medicinskt, psykologiskt och existentiellt. Få individen att se sitt eget ansvar och delaktighet i behandlingen och stärka beslutet att uppnå långsiktig drogfrihet i beroendet/missbruket Delaktighet i behandlingen från familj och närstående om det är möjligt.

Uppnå den förändring som målet i behandlingsplanen föreslår med stöd av alternativa beteende, hållbara strategier, förändrade tankemönster som tränas under och mellan de terapeutiska samtalen. Vara redo att gå in i den återfallspreventiva fasen av behandlingen

Syfte och mål med återfallspreventiva behandlingen

Stärka drogfriheten genom att identifiera de personliga signalerna på bakslag/återfall. Återfall sker oftast inte spontant utan utvecklas under tid i en tankeprocess. Dagliga reflektioner och bedömning av tankar, känslor och beteenden är viktiga. Små tecken på bakslag i tankar, känslor och beteenden kan vara början till att klienten är på väg in i att ta ett återfall och bryta drogfriheten.

Träna på verkningsfulla sätt att hantera högrisk situationer och destruktiva tankar, känslor och beteenden.  Införliva de nya , alternativa tankar, känslor och beteenden under hela behandlingstiden så  klienten  får förutsättningar att med automatiska reflexmässiga val  tillämpa dessa i vardagliga situationer

Regelbunden uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsen enligt behandlingsplanen med uppdrags beställare och klient .

Pris: Enligt offert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Care, Storgatan 43 1trp, 903 26 Umeå | 070-555 86 23, anniqa@ecocare.nu | www.ecocare.nu